Информатор

Информатор (31. мај 2024.)

PDF
 DOC ODT

У складу са чланом 38. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја директорка Дирекције за водне путеве је донела Одлуку о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја. Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Дирекцији за водне путеве је Драгана Богдановић Веселиновић, виши саветник, шеф Одсека за правне, кадровске и опште послове. Контакт: тел. 011 30 29 844, е- mail: dveselinovicplovput.rs.

У складу са чланом 56. Закона о заштити података о личности, лице одређено за заштиту података о личности у Дирекцији за водне путеве је Драгана Богдановић Веселиновић, виши саветник, шеф Одсека за правне, кадровске и опште послове. Контакт 011 3029 844, dveselinovicplovput.rs.

Информатор је издала Дирекција за водне путеве, са седиштем у Београду, Француска број 9, 11000 Београд, а у форми у којој се налази на сајту Дирекције почев од 7. јула 2011. године, а израдила га је Славица Тимотијевић, дипл.правник, шеф Одсека за правне, кадровске и опште послове. За даље ажурирање, измене и допуне Информатора задужена је Драгана Богдановић Веселиновић, шеф Одсека за правне, кадровске и опште послове. За потребе ажурирања информатора и сајта Дирекције, сви руководиоци ужих унутрашњих јединица су задужени Одлуком директора да, најкасније до 25. у месецу доставе измене прописа, документе које треба поставити на сајт као и сугестије, предлоге и податке из свог делокруга, државним службеницима који су задужени за ажурирање, измене и допуне Информатора и уређење сајта.

Информатор је доступан грађанима који су заинтересовани да остваре увид у информације од јавног значаја којима располаже ова Дирекција на интернет адреси и на пријавници Дирекције.

Увид и израда штампане копије Информатора може се остварити у просторијама Дирекције на адреси Француска 9, Београд, II спрат, канцеларија Драгане Богдановић Веселиновић, радним даном од 7,30 до 15,30 часова. На захтев заинтересованог лица може му се омогућити непосредни увид у електронску верзију Информатора или му се одштампати Информатор на лицу места. Заинтересовано лице се може информисати на тел. 011/ 30 29 844 у ком времену ће му се обезбедити непосредни увид односно штампање Информатора. Нужни трошкови штампања Информатора одређују се према трошковнику који чини саставни део Уредбе о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја („Службени гласник РС“ број 8/06).
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности