Поред домаћих прописа, режим пловидбе на унутрашњим пловним путевима у Републици Србији
Регулисан је и одређеним међународним правним инструментима. Ради се о међународним и билатералним конвенцијама и споразумима.

Мултилатералне конвенције, споразуми и други правни инструменти
 • Међународни споразум о унутрашњим водним путевима од међународног значаја (АГН) – Закон о потврђивању Међународног споразума о унутрашњим водним путевима од међународног значаја („Службени гласник РС“ - Међународни уговори", бр. 13/13);
 • Европски споразум о међународном транспорту опасног терета на унутрашњим пловним путевима (АДН) - Закон о потврђивању Европске конвенције о међународном транспорту опасног терета на унутрашњим пловним путевима АДН („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 3/10);
 • Конвенција о режиму пловидбе на Дунаву из 1948. године ('Службени лист ФНРЈ', бр. 8/49);
 • Конвенција о унификацији извесних правила у предмету судара бродова у унутрашњој пловидби из 1960. године (Додатак 'Службеног листа ФНРЈ', бр. 7/61);
 • Конвенција о баждарењу пловила унутрашње пловидбе из 1969. године (Додатак 'Службеног листа СФРЈ', бр. 47/70);
 • Додатни протокол и Протокол о потписивању Додатног протокола уз Конвенцију о режиму пловидбе на Дунаву из 1998. године ('Службени лист СРЈ - Медународни уговори', бр. 6/98);
 • Регионални договор о радиотелефонској служби на унутрашњим пловним путевима из 1998. године ('Службени лист СРЈ - Медународни уговори', бр. 47/70);
 • Меморандум о сагласности о развоју Пан-европског саобраћајног коридора VII, из 2000. године;
 • Препоруке Дунавске комисије за спречавање загађења вода Дунава проузрокованог пловидбом из 1998. године;
 • Оквирни споразум о сливу реке Саве;
 • Протокол о режиму пловидбе уз Оквирни споразум о сливу реке Саве;
 • Одлуке Међународне комисије за слив реке Саве из области унутрашње пловидбе.
Билатералне конвенције и споразуми
 • Конвенција о пловидби и хидротехничком систему канала и реке Бегеј између Југославије и Румуније, из 1931. године ('Службене новине', бр. 174-LXXIV/1932);
 • Споразум између Владе ФНРЈ и Владе СР Немачке о привременом регулисању пловидбе на Дунаву из 1955. године (Додатак 'Службеног листа ФНРЈ', бр. 18/55);
 • Протокол о тумачењу и спровођењу Споразума између Владе ФНРЈ и Владе СР Немачке о привременом регулисању пловидбе на Дунаву из 1954. године (Додатак 'Службеног листа ФНРЈ', бр. 18/55);
 • Споразум између Владе СФРЈ и Владе НР Мађарске о пловидби реком Тисом (Додатак 'Службеног листа ФНРЈ', бр.9/56);
 • Споразум између Владе ФНРЈ и Владе Аустрије о регулисању пловидбе Дунавом (Додатак 'Службеног листа ФНРЈ', бр. 2/56);
 • Споразум између Владе СФРЈ и Владе СР Румуније о утврђивању и контроли правила пловидбе, одржавању и побољшању услова пловидбе на сектору где Дунав чини границу између две државе ('Службени лист СФРЈ - Медународни уговори', бр. 2/78);
 • Конвенција између СИВ Скупштине СФРЈ и Владе СР Румуније о експлоатацији и одржавању хидроенергетских система и пловидбених система Ђердап I и Ђердап II ('Службени лист СФРЈ - Медународни уговори', бр. 4/88);
 • Споразум између СИВ Скупштине СФРЈ и Владе СР Румуније о даљем проширењу сарадње и коришћењу хидроенергетског потенцијала Дунава ('Службени лист СФРЈ - Медународни уговори', бр. 4/88);
 • Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Хрватске и Владе Републике Србије о пловидби пловним путевима на унутрашњим водама и њиховом техничком одржавању («Службени гласник РС- Међународни уговори број 5/10).
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности